Lezecká stena

Lezecká stena

Centrum voľného času, M. R. Štefánika 870, Vranov nad Topľou (Oproti Poliklinike)

Lezecká stena sa otvára 4. októbra – utorok!

Správca lezeckej steny – Maťo Bak (0944 379 329)


OTVÁRACIE HODINY:

Utorok: 17:00 – 19:00

CENNÍK:

ceny sú za jednorázový vstup pre nečlenov klubu HK SLAŇÁK

osoby do 18 rokov: 1,00€
osoby nad 18 rokov: 2,00€
osoby do 18 a nad 18 rokov + istenie: 5,00€
kurz istenia pre rodičov: 20,00€
krúžkari: 0,50€

PERMANENTKA:

Osoby do 18 rokov: 10 vstupov: 7€
Osoby do 18 rokov + istenie: 10 vstupov: 30€
Osoby nad 18 rokov: 10 vstupov: 12€
Osoby nad 18 rokov + istenie: 10 vstupov: 30€

CENNÍK:
ceny sú za jednorázový vstup pre členov klubu HK SLAŇÁK

jednorázový vstup: 1,00€

PERMANENTKA:

permanentka: 20 vstupov: 10,00€

Parametre lezeckej steny:

výška: 7 m
šírka: 8 m
štyri rôzne profily s rozlohou cca 68m2 a deviatimi líniami na lezenie
na stene je namontovaných približne 500 chytov rôznych farieb
podľa farieb sú rôzne obtiažnosti lezeckých ciest

Fotky z výstavby a otvorenia lezeckej steny

Prevádzkový a návštevný poriadok horolezeckej steny

 1. Povinnosti návštevníkov a užívateľov horolezeckej steny      –    základné ustanovenia
 2. Každý návštevník a užívateľ horolezeckej steny je povinný si prevádzkový poriadok pozorne prečítať, brať ho na vedomie a je povinný dodržiavať ho. Každý návštevník je povinný svojim podpisom do návštevnej knihy potvrdiť, že si poriadok preštudoval a súhlasí s ním. Porušovanie poriadku môže viesť k vykázaniu návštevníka zo steny, pričom nevzniká žiaden nárok na vrátenie vstupného. Pri opakovanom porušení prevádzkového poriadku môže dostať porušovateľ trvalý zákaz vstupu do objektu horolezeckej steny.
 3. Pri vstupe do priestorov horolezeckej steny si návštevník zakúpi vstupenku.
 4. Návštevník a užívateľ je povinný dodržiavať pokyny služby (dozoru), inštruktorov, zamestnancov a správcu CVČ.
 5. Je zakázané zdržiavať sa zbytočne vo vstupnej hale a chodbách budovy, ktorá slúžia iba ako prechodová zóna do objektu steny.
 6. Po príchode do objektu je návštevník povinný prezliecť a prezuť sa vo vymedzenom priestore a až potom vstupovať do samotného objektu steny.
 7. Lezenie na boso, vo vibramách, papučiach a ponožkách je z bezpečnostných a hygienických dôvodov zakázané! Povolené sú iba lezečky, kopačky s odstránenými štopľami a čisté tenisky.
 8. Návštevník je povinný neznečisťovať lezeckú stenu, toalety, šatne ako aj okolie objektu.
 9. Návštevník je povinný náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia a pomôcky a svojvoľne ich nemeniť!
 10. Návštevník je povinný konať tak, aby umožnil iným plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia.
 11. Návštevník je povinný oznamovať bez odkladu dozoru steny (inštruktorovi), nedostatky, ktoré by mohli ohroziť jeho bezpečnosť, alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia a podľa svojich možností podieľať sa na ich odstránení.
 12. V prípade úrazu je povinný návštevník ohlásiť úraz dozoru steny (inštruktorovi).
 13. Na stene je zakázané zdržiavať sa osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, omamných a toxotronických látok a taktiež zákaz konzumovať alkohol v priestoroch CVČ!
 14. V priestoroch budovy CVČ je zakázané fajčiť!
 15. V priestoroch horolezeckej steny je zakázané demontovať konštrukciu umelej horolezeckej steny, alebo jej častí (chyty, rezivo, osvetlenie a pod.)!
 16. V priestoroch horolezeckej steny sa nesmú ponechávať žiadne osobné veci (lezečky, oblečenie…).
 17. V priestoroch horolezeckej steny je zakázané používať vulgarizmy .
 18. Deti do 12 rokov sa smú v objekte steny pohybovať iba v sprievode dospelej osoby, alebo určeného inštruktora. Pobiehanie a hranie sa detí v priestoroch steny je zakázané.
 19. V prípade úrazu spôsobeného vlastným zavinením alebo nedodržaním stanoveného prevádzkového a návštevného poriadku, si návštevník nemá právo vymáhať žiadne finančné odškodnenie od organizácií, ktoré prevádzkujú umelú horolezeckú stenu. Účastníci organizovaných aktivít (horolezeckých krúžkov), ktorí nemajú 18 rokov sú povinní doniesť inštruktorovi prehlásenie zákonného zástupcu, že súhlasí s vykonávaním týchto športových aktivít v priestoroch horolezeckej steny.
 20. Cenné veci si nenechávajte bez dozoru. Inštruktor, ani prevádzkovateľ steny za ich stratu nezodpovedá!

Bezpečnosť

 1. Lezeckú stenu využívate na vlastnú zodpovednosť!
  Každý užívateľ si je vedomý, že lezenie na umelej stene je spojené s rizikami, ktoré prevádzkovateľ – aj pri dodržaní všetkých pravidiel uvedených   v prevádzkovom poriadku – nie je schopný eliminovať. Dôležitá je vzájomná ohľaduplnosť. Využívanie lezeckej steny si vyžaduje plnú koncentráciu pri lezení a istení.
 2. Pokiaľ dozor steny usúdi, že nový návštevník (návštevníci) nie sú spôsobilý pre samostatné pôsobenie na lezeckej stene, majú právo mu v záujme vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti druhých návštevníkov zakázať športovú činnosť v objekte až do momentu kedy preukáže nadobudnutie potrebných zručností.
 3. Pri lezení je možné používať iba výstroj určenú pre tento šport (s označením CE).
 4. Lezec a istič sa musia vzájomne skontrolovať pred každou cestou (osmičkový uzol, sedák, istítko).
 5. Pri istení istítkom Gri-Gri sa ističovi zakazuje dávať padajúcemu lezcovi preklz.
 6. Lano musí byt‘ minimálne 20 metrov dlhé.
 7. Istič musí stáť v bezprostrednej blízkosti (1-2 metre) od nástupu cesty. Istič pri istení nesmie sedieť.
 8. Prvolezec musí zapnút‘ všetky istenia.
 9. Je zakázané nechávať lano voľne visieť v ceste a blokovať tým ďalších lezcov!
 10. Je povinné cvakať expresky len v jednej línii. (Cesty sú stavané tak, aby línia expresov vyhovovala jednej ceste.)
 11. V jednom exprese smie byť cvaknuté iba jedno lano!
 12. Používanie vlastných expresov je zakázané.
 13. Robenie štandov v stene je zakázané.
 14. Nity bez karabín sa nesmú používať k postupu.
 15. Pri spúšťaní lezca je istič zodpovedný za to, aby neohrozil žiadne tretie osoby. Rýchle spúšťanie je zakázané!
 16. Pokiaľ je v ceste nalezený lezec (bez ohľadu na to či lezie zospodu, alebo top-rope), nikto iný nesmie do tejto cesty naliezť.
 17. Zlaňovanie je povolené iba s predchádzajúcim súhlasom dozoru steny.
 18. Lezenie bez lana je zakázané !! Traverzovanie (bouldrovanie) je povolené maximálne s nohami vo výške1,5 metra. Platí pravidlo – lezec nastupujúci do steny má vždy prednosť pred lezcom bez lana.
 19. Všetci užívatelia sú si vedomí, že chyty a stupy sa môžu otočiť, alebo v krajnom prípade aj zlomiť. Užívatelia preberajú akúkoľvek zodpovednosť za zranenia spojené s týmto bodom na seba.
 20. Vyvarujte sa pádovej zóne pod lezúcimi osobami.
 21. Počas lezenia a istenia s lanom je zakázané používať mobilné telefóny, alebo slúchadlá, rozprávať sa alebo inak sa rozptyľovať.
 22. Liezť smie iba osoba v dobrom zdravotnom stave.
 23. Deti do 12 rokov musí pri lezení používať ochrannú prilbu, ak tuto nevlastnia sú povinní si ju vypožičať od dozoru steny.

Pravidlá pre lezenie s horným lanom (top-rope)

 1. V zásade sa smie liezť s horným lanom iba na lanách na to určených. Uzly a karabína na týchto lanách sa nesmú rozväzovať a odnášať.
 2. Pri malom vyťažení steny je možné lezenie s horným lanom za podmienok: Kvôli hroziacemu kyvadlu sa smie liezť iba na lane, ktoré je zapnuté do všetkých priebežných istení, ktoré vedú k poslednej karabíne. Doporučujeme nevycvakávať posledné dve istenia.
 3. Istič musí držať lano riadne napnuté.

Lezecký materiál

 1. Každý návštevník je zodpovedný za dobrý stav svojej výstroje. (testy UIAA atď.)
 2. Pokiaľ dozor steny zistí nedostatky na výstroji návštevníka, má právo upozorniť ho a požiadať o okamžitú výmenu výstroje.
 3. Pri zistení nedostatkov na stene (istenia, chyty, karabíny, laná) sú lezci povinný toto okamžite ohlásiť dozoru steny.
 4. Za škody vznikajúce osobám z dôvodu porušovania prevádzkového poriadku, nesprávnej techniky istenia alebo manipulácie s lanom, nekvalitnej výstroje, nepozornosti, nerešpektovania ostatných lezcov apod. a škody na veciach, ako aj za osobné veci nepreberá prevádzkovateľ steny žiadnu zodpovednosť. Kto spôsobí škody alebo zraní iné osoby, musí sám znášať dôsledky.  CVČ a HK Slaňák, ako prevádzkovateľ lezeckej steny, nepreberá v tomto prípade žiadnu zopovednosť.

Pridaj komentár